3 Temmuz 2013 Çarşamba

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI DİVANI

Erzurumlu İbrahim Hakkı Dİvanı
İbrahİm Hakkı (GÜNÜMÜZ DİLİ İLE TIPKI BASIM)
Sahhaflar Kİtap Sarayı

Divanı için; İbrahim Hakkı Hazretleri ilk eseri olduğunu söyler. Divan'ını 1755 yılında tertip etmiştir.

Manzumelerde bütünüyle tasavvuf ve tasavvufî aşk anlatılmaktadır.  Mehmet Sait tarafından 17 Mart 1847’te bastırılmıştır. İbrahim Hakkı’nın Türkçe olarak yazdığı ilk eserdir. Eser 230 sayfa olup, ilk otuz sahifesi dua, diğer kısmı 8 kaside bir aşknâme ve bir na’t ihtiva eder.

Eserin başı ve sonunda birer şiir bulunmaktadır. Önsöz mahiyetinde olan ilk şiirinde divanın mâhiyeti ve tertip tarihi hakkında bilgiler verilmiştir.Daha çok dini tasavvufî karakterde olmak itibariyle gazellerini “ilahinâme” veya “vahdetnâme” diye nitelendirmiştir. 

Eser 30. sahifeden itibaren ilahinâme başlar ve 185. sahifede tamamlanır. Bundan sonra onun “tevfiznâmesine” ve tasavvufi diğer şiirlerine rastlanır.

Şiirlerinde “Nur-î Mahz”, “Hâdim-i Aşk,” “Hakk’a Rıza” mahlaslarıyla doğum tarihini h. 1115 verir.

En sonda küçük bir risale olan “Visalnâme” ile Nakşibendilik hakkındaki övücü satırlar eserin son bölümünü meydana getirirler.