24 Ekim 2018 Çarşamba

DUMLU BABA SUYU

Dumlu Baba Suyu; Erzurum’a 25 km mesafede Güngörmez Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Karga Pazarı Dağlarının 2890 metrelik kesiminde yer alan kaynak, Fırat Nehrinin doğduğu yer, Karasu’nun başlangıç noktasıdır.

Büyük Seyyah Evliya Çelebi bizzat tırmandığı kaynağı şöyle tasvir eder.

"Tâ Aşağı Eğerli Dağ yanında Arz-ı Rum (Erzurum) sahrasının ta ortasından Nehr-i Azîm mâ-i Fırat cereyan eder kim, Gürcistan tarafının cânib-i şarkîsinde Dumlu Baba Sultan ziyaretgâhının kayası dibinden çıkıp canib-i garba cereyan ederek Arz-ı Rum sahrasında nice batak ve halîç ve buhayre ve tur„alar olup nice kerre yüz bin Bağdâdî turnalara kân-mekân olup andan Karye-i Kân dibinden geçip ikinci konakta Kala-i Kemah dibinden ubûr eder.

Amma Arz-ı Rum (Erzurum) sahrasında iptidası (çıkış yerinde) ğayet lezizdir ki, hakkında Cenâb-ı Bârî Kur'ân-ı Azîm'inde ve Kur'ân-ı Mecîd'inde yâd edilmiştir. Âyet-i Mürselât (da) (ve eskaynâküm mâen furâten) (Mürselât, 77/27) ayetini cemî-î müfessirîn bu Arz-ı Rum suyuyla tefsir etmişlerdir. Ve Nehr-i Fırat'tan ğayri yetmiş iki adet nehr-i azîm cümle bu Arz-ı Rum (Erzurum) ciballeriden (dağlarından) ve Diyarbekir kûhlarından (tepelerinden) tulû„ edip (doğup), cemî-i Rum'a ve Irak'a ve Acem'e müstevli olur. (dolaşır)"

20 Ekim 2018 Cumartesi

HINIS KALECİK KALESİ

Kalecik Köyüne ismini veren Kalecik Kalesi; Hınıs ilçe merkezine yaklaşık 20 km. mesafede, Kalecik Köyü sınırları içerisindedir.

Kalecik Köyüne açılan vadiye hakim tepenin üzerine kurulan kaleden günümüze yalnızca yerinden kıpırdatılamayan büyük temel blokları kalmıştır.

Kale ile ilgili kayıt bulunmamaktadır ve bilim insanlarınca Urartu Krallığı döneminden kaldığı tahmin edilmektedir.

16 Ekim 2018 Salı

HAMAMDERESİ KAYA MEZARLARI

Hamamderesi Kaya Mezarları Erzurum-Pasinler Karayolu üzerinde, Hamam Deresi mevkinde, karayolunun 12. km.sinde ve hemen kuzeyde yükselen kayalıklarda bulunmaktadır. 

Kayalar içerisine insan eliyle oyulmuş odaların aslında kaya mezarlar olduğu belirlenmiş ve yapılan bilimsel çalışmalarla ortaçağa tarihlenmişlerdir.

Kaynak-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.

İĞDELİ KALESİ ve KİLİSESİ

İğdeli Kalesi ve Kilisesi; Oltu ilçesi İğdeli Köyü yolu üzerindedir. Derenin en dar yerinde, üç tarafı dik yarlarla çevrili bu kale savunmaya son derece müsait konumdadır. Geçit bölgelerini kontrol eden Ortaçağ karakterli bir yapıdır. 

Kesin inşa tarihi bilinmeyen İğdeli Kalesinin konumu ve sarnıcı ile Urartu Kalelerinin genel özelliklerini akla getirmektedir. Kaledeki mevcut kalıntılar ise Gürcü ve Osmanlı onarımına işaret etmektedir. 

Kilise kalenin 150 m. kadar kuzeyindeki düzlüktedir. Duvarlarının bir kısmı ayakta, tek nefli küçük bir şapel kalıntısından Bizans döneminde inşa edildiği tahmin edilmektedir.

4 Ekim 2018 Perşembe

KİVİ MAĞARASI OLTU

Olur’un Yıldızkaya Köyü sınırları içerisinde ve köye 2,5 km. mesafede bulunan Kivi Mağarası, Karbonatlı kayaların yeraltı suları tarafından aşındırılması sonucu oluşmuş doğal bir mağaradır.

Mağaranın girişi 2 metre genişliğindedir ve iki odalıdır. Kalsiyum karbonatça zengin suların mağara tavanından sızarak içindeki kirecin tavanda birikmesiyle sarkıtlar, damlayarak tabanda birikmesi sonucunda ise dikitler oluşmuştur.

SOĞUKLUK MAĞARASI

Tortum Pehlivanlı Köyünde bulunan “Soğukluk Mağarası” yaz aylarında soğuk hava akımları, kış aylarında ise sıcak hava akımları oluşturan tabii bir yapıdır, insan elinden çıkmamıştır.