4 Aralık 2008 Perşembe

Mehmet Arif Bey (1845-1898)


Mehmet Arif Bey, 29 Mart 1845 tarihinde Erzurum’da doğdu, eğitimini Erzurum'da yaparak, 1861 yılında 4.Ordu meclisi tahrirat odasında stajyer olarak göreve başladı.

1865 yılında, Erzurum Vilayeti Temyiz Meclisi Hukuk Başkatipliğine, 1866 yılında Deavi Meclisi Başkatipliğine, 1867 yılında aynı meclisin Sorgu Hakimliğine, 1869 yılında Erzurum Temyiz Divanı Başkatipliğine, 1877 yılında ise,  93 Moskof harbi diye anılan savaşta  Anadolu Orduları Başkumandanlığı’na getirilen Müşir Ahmet Muhtar Paşanın özel katipliğine tayin olundu. Harbin sonuna değin Paşa ile birlikte bulundu. 


1877 yılının Aralık ayı sonlarına doğru İstanbul’a çağrılan Ahmet Muhtar paşa ile birlikte gitti. 1878 yılı başlarında Trakya’da, Çatalca Ordusunda bulundu. Savaş sona erip, barış antlaşması imzalanınca, hem uhdesinde bulunan Erzurum Temyiz Divanı Başkatipliği’nden, hem de Ahmet Muhtar Paşa’nın özel katipliğinden istifa etti. 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Girit isyanını bastırmakla görevlendirildiğinde tekrar yanında Girit Tahrir Heyeti Başkatibi olarak görevlendirildi.  

1880 yılında Adliye Encümeni Başkatipliğine, 1881 yılında İstanbul Bidayet Mahkemesi Müdde-i Umumiliği’ne, 1885 yılında ise  Kastamonu Adliye Müfettişliğine getirildi. 


Osmanlı devleti Fevkalade Komiserliği ile Mısır’a tayin olunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın maiyetinde, başkatiplik görevi ile Kahire’ye gitti. Mısır’da bulunduğu sırada hastalanarak, tedavi için İstanbul’a döndü, 14 Haziran 1898 tarihinde hayatını kaybetti.